Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

September 17 2018

8894 cb7b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
(…) nie jesteś już młodą dziewczyną, która wierzy, że należy jej się od życia to, co najlepsze. Po prostu n i c ci się nie należy. Parę razy możesz mieć szczęście i spadnie ci z nieba to czy owo, przypadkiem i niezasłużenie, ale większość rzeczy musisz wywalczyć sobie sama i możesz się cieszyć, jeśli dostaniesz połowę z tego, co chciałaś.
— Charlotte Link “Dom sióstr”
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacandycamilla candycamilla
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viacandycamilla candycamilla

September 16 2018

9362 3cd6 400
Reposted fromGrygson Grygson vianaturalginger naturalginger
6825 1737 400
4134 683e 400
Reposted fromonlyman onlyman
4136 13c1 400
Reposted fromonlyman onlyman
4138 42ee 400
Reposted fromonlyman onlyman
1025 596e 400
Reposted from0 0 viacandycamilla candycamilla
2769 7c84 400
Reposted fromsavatage savatage viacandycamilla candycamilla
2915 79a6 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacandycamilla candycamilla
0512 d398 400
Reposted frompiehus piehus viacandycamilla candycamilla
4107 a1c3 400
Reposted fromonlyman onlyman
4113 6265 400
Reposted fromonlyman onlyman

September 15 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl