Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

myslodsiewnia

Fire in the Sky

myslodsiewnia
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 17 2017

myslodsiewnia
Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
— F. Outlaw
myslodsiewnia
myslodsiewnia
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viaoversensitive oversensitive
myslodsiewnia
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viabeinthe beinthe

October 11 2017

7982 2c05
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola
myslodsiewnia
myslodsiewnia
myslodsiewnia
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
myslodsiewnia
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viaeternaljourney eternaljourney
myslodsiewnia
6384 24d1 500
Reposted fromoutoflove outoflove

October 10 2017

myslodsiewnia
myslodsiewnia

October 09 2017

myslodsiewnia
1234 ba85
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
myslodsiewnia
3070 db2e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeliveinme beliveinme
myslodsiewnia
Reposted frombluuu bluuu viabeliveinme beliveinme
myslodsiewnia
8166 6c4b
Reposted from0 0 viabeliveinme beliveinme
4916 f9a3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl